Spoštovani,

Občinski svet Mestne občine Koper je decembra 2019 sprejel SKLEP o dodatni ugodnosti pri plačilu cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Mestne občine Koper z obrazložitvijo:
V skladu z določili 28.b člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) lahko občina s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža in o tem obvesti vrtec. Vrtec dodatno znižanje upošteva pri izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi zahtevka občini. Namen sklepa je zagotavljanje dodatne ugodnosti znižanega plačila za vrtec v višini 10,00 EUR mesečno, in sicer za starše, ki predložijo dokazila o reševanju prvega stanovanjskega problema, hkrati pa izpolnjujejo ostale pogoje, določene v sklepu. Podrobnejši pogoji in postopek za uveljavljanje dodatne ugodnosti pri plačilu cene vrtca bodo določeni s posebnim sklepom Župana. Pravica do dodatne ugodnosti pri plačilu cene pripada staršem od 1.1.2020 dalje.
Sredstva za kritje dodatne ugodnosti znižanega plačila vrtca v obdobju od 1.1.2020 do 31.12.2020 bo Mestna občina Koper črpala s proračunske postavke 3119 »Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev – drugi transferi posameznikom«.
V 3. členu sklepa je bilo določeno, da podrobnejše pogoje in postopek za uveljavljanje dodatne ugodnosti pri plačilu cene vrtca se določijo s posebnim sklepom župana.

12.02.2020 je župan sprejel SKLEP O DOLOČITVI POGOJEV IN POSTOPKA ZA UVELJAVLJANJE DODATNE UGODNOSTI PRI PLAČILU CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE (druga priponka).

 

Celotno novico objavljeno na spletni strani MOK lahko preberete TUKAJ.

 

VLOGA za dodelitev dodatne ugodnosti

DOMANDA per l’assegnazione di benefici