STROKOVNI DELAVCI

  • Ravnateljica: Eneja Baloh
  • Pomočnica ravnateljice in svetovalna delavka: Karmen Mekota
  • Organizacijski vodja vrtca: Leonida Počkaj
  • Organizatorka prehrane in vodja zdravstveno-higienskega režima: Nika Renko

Vzgojiteljce predšolskih otrok: Katja Pohlen, Petra Oražem, Sanja Balažic, Tatjana Klobas, Anja Rojc, Sonja Ferfolja, Belma Mutnica, Leonida Počkaj.

Pomočnice vzgojiteljic: Dijana Ravnikar, Monika Jerman, Almira Cunja, Tjaša Bužan, Alexia Cupin,  Ana Vilhar, Maja Peric, Sara Stanič, Andrejka Boškin.

 

RAVNATELJICA skrbi za strokovno, organizacijsko in finančno delovanje vrtca.. Poseben poudarek je na zakonitosti delovanja vrtca, na strokovni izvedbi programa, strokovni rasti delavcev… Na izboljšanju materialnih in finančnih pogojev za čim bolj uspešno delovanje vseh uporabnikov… Sodeluje z vsemi deležniki, predvsem pa z vsemi zaposlenimi, starši ter lokalno in širšo skupnostjo. Skrbi za strokovno zasedenost delovnih mest.

POMOČNICA RAVNATELJICE: je v povezavi z organizacijsko vodjo in ravnateljico odgovorna za strokovno rast vzgojiteljic in pomočnic, za odpravljanje težav, ki nastanejo v procesu dela in vzgoje. Organizira predavanja za starše in otroke. Je povezovalni člen med strokovnimi delavkami vrtca in zunanjimi sodelavci oz. vrtci in drugimi strokovnimi institucijami. Vodi postopke pri delu  z otroki s posebnimi potrebami. Pregleduje dokumentacijo. Spremlja delo v posameznih skupinah.  Vodi postopek vpisa otrok v vrtec ter evidenco o vpisu otrok, v sodelovanju z organizacijsko vodjo in ravnateljico oblikuje skupine ob začetku šolskega leta. Organizira prakso dijakinj in študentk.

ORGANIZACIJSKI VODJA VRTCA skrbi za nemoteno delo v času odsotnosti strokovnega osebja, sodeluje z ravnateljico in pomočnico ravnateljice.

 

Morebitne težave ali nezadovoljstvo rešujte najprej rešiti z vzgojiteljico in/ali pomočnico vzgojiteljice. Če je težava večja. Si za to vzemite čas in prosite vzgojiteljico, da skupaj določita datum in uro razgovora. Če ne uspete rešiti, se obrnite na pomočnico ravnateljice in/ali ravnateljico. Utemeljene pritožbe na delo strokovnih delavk oddajte v pisni obliki in podpisano, vendar šele po tem, ko ste se z določeno strokovno delavko že pogovorili in niste uspeli rešiti težave.